Mijn Bericht punt NL
RSS Feed home | archief | links | bericht plaatsen Sinds vrijdag 2 maart 2007, jaargang 14 week 33

DIERENTEHUIS LOUTERBLOEMEN IS DOELWIT

donderdag 31 januari 2008, 14:22:47

Zwerfdieren in het asiel zullen langer moeten wachten op een nieuw baasje en dieren die gewend waren bij Louter- bloemen in pension te komen zullen zich ergens anders moeten laten verwennen. Want op zaterdag 9 februari a.s. zal de toegang tot het terrein van het Dieren- tehuis worden versperd door boze Pitbull-eigenaren uit Nederland en Duitsland.

Het asiel biedt pitbull-eigenaren, als hun hond door Justitie als kennelijke pitbull in beslag is genomen, de gelegenheid om een tegenonderzoek te laten uitvoeren(schouwing). De rech-
ter legt beide schouwingen naast elkaar en beslist of de hond al dan niet onder de Regeling Agressieve Dieren (RAD) valt en verklaart de hond legaal of illegaal. Altijd gaat het om pit-bulls zonder stamboom waarvan het fokken, verhandelen en bezitten sinds 1993 wettelijk is ver- boden.

Er komen per jaar gemiddeld 6 pitbulls in het asiel om te schouwen. Die honden verblijven daarvoor 3-6 uur in een ge- wone kennel waarin ook andere asiel- honden worden gehouden. Voedsel hebben de honden al op hun opvangadres gehad en water staat van tevoren klaar in hun tijdelijke kennel.

In plaats van dankbaar te zijn zetten pitbull-eigenaren op oneigenlijke gron- den een demonstratie door. Zij verklaren dat in het asiel drie gebouwen zijn met 100 pitbulls en dat de honden worden mishandeld en verwaarloosd. De beheer- ster verdient volgens hen € 15,00 per
hond per dag, opgeteld € 540,000,= per jaar. Het asiel krijgt de demonstranten niet overtuigt van hun ongelijk. Zelf in gesprekken met de pitbullclub, United Kennel Club Europe (UKCE) liet de voor- zitter, de heer G. Kuiper, die eerder persoonlijk op het asiel is rondgeleid, zich niet overtuigen. Omdat een kijkje over of achter het hek voor iedereen voldoende is, moeten er andere belang- rijke, voor ons duistere, redenen achter dit onredelijke gedrag schuilen.

Reeds enige tijd leiden grimmige acties de demonstratie in. De website van Louter-bloemen is geript door de UKCE (www.UKCE.nl) en foto’s en namen van medewerkers, sponsoren en anderen die het asiel een warm hart toedragen zijn met intimiderend en smadelijk commen-
taren op hun eigen websites gezet en daarna verspreid. Deze websites hebben door het gebruik van nazi-symboliek een erg dreigende uitstraling.

Alhoewel het in Nederland vrij is om te demonstreren heeft het asiel de onrede- lijkheid en grimmigheid van de demon- stratie voorgelegd aan overheid en be- trokken instanties. Behalve op gronden van verstoring van orde en veilig kan een demonstratie niet worden verboden. Betrokken overheid en instanties hebben de kwestie in onderzoek en zijn in voortdurend overleg met het asiel.

Gesloten
Komt u op 9 februari a.s. niet naar het Dierentehuis Louterbloemen. Ook niet als u een zwerf- of afstandsdier wilt afge- geven . De medewerkster bevestigen dat zij, ook onder eventuele moeilijke om- standigheden die dag de dieren als ge- bruikelijk zullen verzorgen. Voor de dieren-ambulance is een uitwijkregeling getroffen.

Overig | http://www.louterbloemen.nl

 
 
   
vakspecialistaanhuis